Català
Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privacitat i Venda regulen l’ús del lloc web www.eljardisecret.cat. de propietat d’Esperança Cases amb signatura (ara en endavant El Jardí Secret®eljardisecret.cat o El Jardí Secret. cat), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa. El Jardí Secret®, amb domicili social al C / Marlet juny | 08002 | Barcelona (Catalunya), és un taller estudi artesà titular de l’aquest lloc web la utilització es regula mitjançant aquest document, amb NIF nombre 46515924B. Per contactar amb El Jardí Secret®, pot utilitzar l’adreça de correu postal dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica eljardisecret@eljardisecret.cat. Per la pròpia naturalesa del Lloc Web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi a la Web.
El Jardí Secret® es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, El Jardí Secret.cat recomana el Client llegir atentament cada vegada que accedeixi a la Web. En qualsevol cas, hi ha pàgines del Lloc Web accessibles a el públic en general, respecte a les quals El Jardí Secret® també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació. Finalment, per la naturalesa pròpia de el present lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les present condicions generals cada vegada que accedeixin a el Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés. ACCÉS I SEGURETAT L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients. L’identificador de l’Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi de l’Client, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers. En el cas que el Client conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web. UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS El Client s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no: * Utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades oa l’ordre públic; * Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; * Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a El Jardí Secret.cat o a tercers; * Emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació; El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que El Jardí Secret.cat pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web. El Jardí Secret.cat vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure el Client del Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun els delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que segons el parer de El Jardí Secret.cat resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per El Jardí Secret.cat o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de El Jardí Secret o els seus col·laboradors. DRETS DE PROPIETAT Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat d’Esperança Cases Prats o de tercers, els drets a al respecte ostenta legítimament El Jardí Secret® estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional. Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents de el Codi Penal. Aquells clients que enviïn a el Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà de l’servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a El Jardí Secret per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït. Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc web s’hauran de dirigir a l’adreça de correu electrònic EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, El Jardí Secret. cat no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat de el present lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe. El Jardí Secret. cat es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, El Jardí Secret. cat no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l’Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a El Jardí Secret. cat en aquest sentit. El Jardí Secret. cat no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament de la mateixa i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen de al control de El Jardí Secret. cat , i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 de el Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de El Jardí Secret. cat, com ara : fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat de sistema informàtic, sempre que El Jardí Secret. cat hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, El Jardí Secret. cat no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant. El Jardí Secret. cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. El Jardí Secret. cat tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, El Jardí Secret. cat no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent. De la mateixa manera, El Jardí Secret. cat exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos. El Jardí Secret. cat no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material d’ell mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers . El Client s’obliga a mantenir indemne a El Jardí Secret. cat , per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir El Jardí Secret. cat que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament. no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material d’ell mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers . El Client s’obliga a mantenir indemne a El Jardí Secret. cat , per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir El Jardí Secret. cat que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB El Jardí Secret.cat no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen a El Jardí Secret.cat és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar les Serveis oferts pel Portal. El Jardí Secret.cat no serà en cap cas responsable el resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa El Jardí Secret.cat no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers. Llei aplicable i jurisdicció Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid. IMATGES Totes les activitats d’El Jardí Secret® i de Bcn Art Lab® poden ser filmades o fotografiades exclusivament amb fins promocionals per part de El Jardí Secret® i de Bcn Art Lab®. Així doncs l’abonament de l’activitat o la participació en la mateixa en cas que sigui gratuïta, implica l’autorització a utilitzar les imatges generades. Els participants no podran realitzar ni utilitzar les imatges de l’activitat, ni de l’espai sense autorització de El Jardí Secret® i de Bcn Art Lab® (Esperança Cases), encara que se’ls facilitarà les imatges del seu personal intervenció, un cop registrades, via correu electrònic.
La compra d’alguns productes i serveis de El Jardí Secret®, en cas que es facin en línia, ho faran a traves del portal del seu Estudi Bcn Art Lab®: www.bcnartlab.cat
ENVIAMENTSDonada el caràcter exclusiu, per norma no es realitzen enviaments, sinó recollida al taller. En el cas que hi hagués, les condicions podrien partir d’aquesta idea: “Els terminis de lliurament s’establiran per la companyia de transport contractada. No podem garantir els terminis de lliurament anunciats, si bé intentem que les empreses de transport els compleixin sempre que sigui possible. Els terminis de lliurament dependran de la disponibilitat de cada producte, la qual es troba indicada en tots i cadascun dels productes oferts. En les comandes que incloguin diversos articles es farà una única tramesa i el termini de lliurament es correspondrà amb l’article el termini de lliurament sigui més gran. El client disposarà de 24 hores per comprovar la integritat de tots els components de la comanda i per comprovar que s’inclou tot el que deu en els productes inclosos. Passades aquestes 24 hores es donarà per acceptat l’enviament i no s’acceptaran reclamacions per desperfectes o fallades amb l’enviament. Es considerarà lliurat una comanda quan sigui confirmat per l’empresa de transport. És en les pròximes 24 hores quan el client ha de verificar els productes a la recepció dels mateixos i exposar totes les objeccions que puguin existir. En cas de rebre un producte danyat pel transport és recomanable contactar dins de les primeres 24 hores per poder reclamar la incidència a l’empresa de transport. De la mateixa manera és convenient deixar constància a l’empresa de transport” CANÀRIES (inicialment no s’envia a Cànaries) En cas d’enviar a Canàries, les condicions serien les següents:
Les comandes a Canàries van exempts d’IVA, s’ajustés a l’canviar la regió d’enviament, en les despeses d’enviament estan inclosos els ? € de l’DUA de duanes. Un cop el material estigui destí s’ha d’abonar el valor d’IGIC per poder recollir el seu comanda. No es poden realitzar devolucions, ni es tornen els diners si la comanda no és recollit en duanes. Nota important: A tenir en compte les eventuals retencions duaneres o enllaços de mercaderia en transport les quals poden produir demora en el lliurament.DEVOLUCIONS Disposa de 15 dies de termini per retornar un producte des que el reps al seu domicili, excepte per a productes personalitzats o oberts (perfums líquids o sòlids). Les despeses de devolució són a càrrec de comprador.
Només s’acceptaran devolucions acceptades des del mateix punt on es van enviar. No realitzen devolucions procedents de Canàries. Per realitzar una devolució s’haurà de comunicar a la secció de “contacte” en un termini de 15 dies naturals des de la recepció de la comanda. Un cop rebuda l’autorització, haurà de embolicar el paquet amb l’embalatge i accessoris originals i enviar-lo des de l’oficina de missatgeria que preferiu. Un cop hàgim rebut i revisat la devolució, procedirem a reemborsar l’import del / s articles en un termini màxim de 15 dies i en els mateixos termes que es van usar per realitzar el pagament.CANCEL·LACIÓ DE COMANDES Es podran realitzar cancel·lacions de comandes sempre que: – no siguin articles personalitzats – articles que ja estiguin enviats – ni que els que s’hagi abonat el 50% en concepte d’acceptació de la comanda, en aquest cas si es persisteix en la cancel·lació, no es procedirà a la devolució de l’acceptat 50%. CANCEL·LACIÓ D’ACTIVITATS Per reservar la plaça en qualsevol curs o activitat es farà efectiu el seu import, màxim 10 dies abans de l’inici de curs. Les anul·lacions que es produeixin fins a 5 dies abans, es retornarà el 50%; mentre que en 24 hores de l’activitat no es podrà retornar.
L’adquisició dels productes i serveis de El Jardí Secret® i de Bcn Art Lab®, confirma l’acceptació d’aquestes condicions.
Castellano
Las presentes Condiciones Generales de Uso, Política de Privacidad y Venta regulan el uso del sitio web www.eljardisecret.cat. de propiedad de Esperança Cases con firma (ahora en adelante El Jardí Secret® o eljardisecret.cat o El Jardí Secret. cat), pone a disposición de las personas que accedan a su Sitio Web con el fin de proporcionales información sobre productos y servicios, propios y/o de terceros colaboradores, y facilitarles el acceso a los mismos, así como la contratación de servicios y bienes por medio de la misma. El Jardí Secret®, con domicilio social en C/ Marlet 6 | 08002 | Barcelona (Catalunya) , es un taller estudio artesano titular del presente Sitio Web cuya utilización se regula mediante este documento, con NIF número 46515924B . Para contactar con El Jardí Secret®, puede utilizar la dirección de correo postal arriba indicada, así como la dirección de correo electrónica ejs@bcnartlab.cat. Por la propia naturaleza del Sitio Web, así como de su contenido y finalidad, la práctica totalidad de la navegación que se puede llevar a cabo por el mismo ha de hacerse gozando de la condición de Cliente, la cual se adquiere según los procedimientos recogidos en la misma. Por lo tanto, la citada condición de Cliente supone la adhesión a las Condiciones Generales en la versión publicada en el momento en que se acceda al Sitio Web. eljardisecret.cat se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del Sitio Web, así como las presentes Condiciones Generales. Por ello, eljardisecret.cat recomienda al Cliente leer el mismo atentamente cada vez que acceda al Sitio Web. En cualquier caso, existen páginas del Sitio Web accesibles al público en general, respecto a las cuales eljardisecret.cat también desea cumplir con sus obligaciones legales, así como regular el uso de las mismas. En este sentido, los usuarios que accedan a estas partes del Sitio Web aceptan quedar sometidos, por el hecho de acceder a las citadas páginas, por los términos y condiciones recogidos en estas Condiciones Generales, en la medida que ello les pueda ser de aplicación. Por último, por la naturaleza propia del presente Sitio Web, es posible que se modifiquen o incluyan cambios en el contenido de las presentes Condiciones Generales. Por esto, el Cliente, así como otros usuarios que no gocen de esta condición, quedan obligados a acceder a las presente Condiciones Generales cada vez que accedan al Sitio Web, asumiendo que les serán de aplicación las condiciones correspondientes que se encuentren vigentes en el momento de su acceso. ACCESO Y SEGURIDAD El acceso a los Servicios requiere el registro previo de los usuarios, una vez acepten las Condiciones Generales, pasando a ser considerados como Clientes . El identificador del Cliente estará compuesto por su dirección de correo electrónico y una contraseña. Para el acceso a la cuenta propia del Cliente, será necesario la inclusión de este identificador, así como de una contraseña que deberá contener como mínimo 4 caracteres. El uso de la contraseña es personal e intransferible, no estando permitida la cesión, ni siquiera temporal, a terceros. En tal sentido, el Cliente se compromete a hacer un uso diligente y a mantener en secreto la misma, asumiendo toda responsabilidad por las consecuencias de su divulgación a terceros. En el supuesto de que el Cliente conozca o sospeche del uso de su contraseña por terceros, deberá modificar la misma de forma inmediata, en el modo en que se recoge en el Sitio Web. UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS SERVICIOS El Cliente se obliga a usar los Servicios de forma diligente, correcta y lícita y, en particular, a título meramente enunciativo y no limitativo, se compromete a abstenerse de: * utilizar los Servicios de forma, con fines o efectos contrarios a la ley, a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas o al orden público; * reproducir o copiar, distribuir, permitir el acceso del público a través de cualquier modalidad de comunicación pública, transformar o modificar los Servicios, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido; * realizar cualquier acto que pueda ser considerado una vulneración de cualesquiera derechos de propiedad intelectual o industrial pertenecientes a eljardisecret.cat o a terceros; * emplear los Servicios y, en particular, la información de cualquier clase obtenida a través del Sitio Web para remitir publicidad, comunicaciones con fines de venta directa o con cualquier otra clase de finalidad comercial, mensajes no solicitados dirigidos a una pluralidad de personas con independencia de su finalidad, así como de comercializar o divulgar de cualquier modo dicha información; El Cliente responderá de los daños y perjuicios de toda naturaleza que eljardisecret.cat pueda sufrir, con ocasión o como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriormente expuestas así como cualesquiera otras incluidas en las presentes Condiciones Generales y/o las impuestas por la Ley en relación con la utilización del Sitio Web . eljardisecret.cat velará en todo momento por el respeto del ordenamiento jurídico vigente, y estará legitimada para interrumpir, a su entera discreción, el Servicio o excluir al Cliente del Sitio Web en caso de presunta comisión, completa o incompleta, de alguno de los delitos o faltas tipificados por el Código Penal vigente, o en caso de observar cualesquiera conductas que a juicio de eljardisecret.cat resulten contrarias a estas Condiciones Generales, las Condiciones Generales de Contratación que operan para este Sitio Web, la Ley, las normas establecidas por eljardisecret.cat o sus colaboradores o puedan perturbar el buen funcionamiento, imagen, credibilidad y/o prestigio de eljardisecret.cat o sus colaboradores. DERECHOS DE PROPIEDAD Todos los contenidos del Sitio Web, tales como textos, gráficos, fotografías, logotipos, iconos, imágenes, así como el diseño gráfico, código fuente y software, son de la exclusiva propiedad de Esperança Cases Prats o de terceros, cuyos derechos al respecto ostenta legítimamente El Jardí Secret®, estando por lo tanto protegidos por la legislación nacional e internacional. Queda estrictamente prohibido la utilización de todos los elementos objeto de propiedad industrial e intelectual con fines comerciales así como su distribución, modificación, alteración o descompilación. La infracción de cualquiera de los citados derechos puede constituir una vulneración de las presentes disposiciones, así como un delito castigado de acuerdo con los artículos 270 y siguientes del Código Penal. Aquellos Clientes que envíen al Sitio Web observaciones, opiniones o comentarios por medio del servicio de correo electrónico o por cualquier otro medio, en los casos en los que por la naturaleza de los Servicios ello sea posible, se entiende que autorizan a eljardisecret.cat para la reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, y el ejercicio de cualquier otro derecho de explotación, de tales observaciones, opiniones o comentarios, por todo el tiempo de protección de derecho de autor que esté previsto legalmente y sin limitación territorial. Asimismo, se entiende que esta autorización se hace a título gratuito. Las reclamaciones que pudieran interponerse por los Clientes en relación con posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial sobre cualesquiera de los Servicios de este Sitio Web deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD Con independencia de lo establecido en las Condiciones Generales de Contratación relativas a la contratación de bienes recogidas en el presente Sitio Web, eljardisecret.cat no se hace responsable de la veracidad, exactitud y calidad del presente Sitio Web, sus servicios, información y materiales. Dichos servicios, información y materiales son presentados “tal cual” y son accesibles sin garantías de ninguna clase. eljardisecret.cat se reserva el derecho a interrumpir el acceso al Sitio Web, así como la prestación de cualquiera o de todos los Servicios que se prestan a través del mismo en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico o por cualquier otra causa justificada. En consecuencia, eljardisecret.cat no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su Sitio Web ni de los Servicios, por lo que la utilización de los mismos por parte del Cliente se lleva a cabo por su propia cuenta y riesgo, sin que, en ningún momento, puedan exigirse responsabilidades a eljardisecret .cat en este sentido. eljardisecret.cat no será responsable en caso de que existan interrupciones de los Servicios, demoras, errores, mal funcionamiento del mismo y, en general, demás inconvenientes que tengan su origen en causas que escapan del control de eljardisecret.cat, y/o debida a una actuación dolosa o culposa del Cliente y/o tenga por origen causas de caso fortuito o fuerza Mayor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1105 del Código Civil, se entenderán incluidos en el concepto de Fuerza Mayor, además, y a los efectos de las presentes Condiciones Generales, todos aquellos acontecimientos acaecidos fuera del control de eljardisecret.cat, tales como: fallo de terceros, operadores o compañías de servicios, actos de Gobierno, falta de acceso a redes de terceros, actos u omisiones de las Autoridades Públicas, aquellos otros producidos como consecuencia de fenómenos naturales, apagones, etc y el ataque de hackers o terceros especializados en la seguridad o integridad del sistema informático, siempre que eljardisecret.cat haya adoptado las medidas de seguridad razonables de acuerdo con el estado de la técnica. En cualquier caso, sea cual fuere su causa, Bcn Art Lab.cat no asumirá responsabilidad alguna ya sea por daños directos o indirectos, daño emergente y/o por lucro cesante. eljardisecret.cat excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los Servicios transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición o recibidos, obtenidos o a los que se haya accedido a través del Sitio Web así como por los Servicios prestados u ofertados por terceras personas o entidades.eljardisecret.cattratará en la medida de lo posible de actualizar y rectificar aquella información alojada en su Sitio Web que no cumpla con las mínimas garantías de veracidad. No obstante quedará exonerada de responsabilidad por su no actualización o rectificación así como por los contenidos e informaciones vertidos en la misma. En este sentido, eljardisecret.cat no tiene obligación de controlar y no controla los contenidos transmitidos, difundidos o puestos a disposición de terceros por los Clientes o colaboradores, salvo los supuestos en que así lo exija la legislación vigente o cuando sea requerido por una Autoridad Judicial o Administrativa competente. De igual modo, eljardisecret.cat excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda clase que puedan deberse a la presencia de virus o a la presencia de otros elementos lesivos en los contenidos que puedan producir alteración en los sistemas informáticos así como en los documentos o sistemas almacenados en los mismos. eljardisecret.cat no se hace responsable por la utilización que el Cliente realice de los Servicios del Sitio Web ni de sus contraseñas, así como de cualquier otro material del mismo, infringiendo los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualquier otro derecho de terceros. El Cliente se obliga a mantener indemne a eljardisecret.cat, por cualquier daño, perjuicio, sanción, gasto (incluyendo, sin limitación, honorarios de abogados) o responsabilidad civil, administrativa o de cualquier otra índole, que pudiera sufrir eljardisecret.cat que guarde relación con el incumplimiento o cumplimiento parcial o defectuoso por su parte de lo establecido en las presentes Condiciones Generales o en la legislación aplicable, y, en especial, en relación con sus obligaciones relativas a protección de datos de carácter personal recogidas en las presentes condiciones o establecidas en la LOPD y normativa de desarrollo. ENLACES A OTROS SITIOS WEB eljardisecret.cat no garantiza ni asume ningún tipo de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por el acceso a Servicios de terceros a través de conexiones, vínculos o links de los sitios enlazados ni sobre la exactitud o fiabilidad de los mismos. La función de los enlaces que aparecen en eljardisecret.cat es exclusivamente la de informar al Cliente sobre la existencia de otras fuentes de información en Internet, donde podrá ampliar los Servicios ofrecidos por el Portal. eljardisecret.cat no será en ningún caso responsable del resultado obtenido a través de dichos enlaces o de las consecuencias que se deriven del acceso por los Clientes a los mismos. Estos Servicios de terceros son proporcionados por éstos, por lo que eljardisecret.cat no puede controlar y no controla la licitud de los Servicios ni su calidad. En consecuencia, el Cliente debe extremar la prudencia en la valoración y utilización de la información y servicios existentes en los contenidos de terceros. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN Para cuantas cuestiones interpretativas o litigiosas que pudieran plantearse será de aplicación la legislación española y en caso de controversia, ambas partes acuerdan someterse, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid. IMATGE Totes les activitats del jardí Secret® i de Bcn Art Lab® poden ser filmades la fotografiades exclusivament amb fins promocionals per part de El Jardí Secret® i de Bcn Art Lab®. Així doncs l'abonament de l'activitat o la participació en la mateixa en cas que sigui gratuïta, implica l'autorització a utilitzar les imatges generades. Los participantes no podran realizar ni utilizar las imagenes de la actividad, ni del espacio sin autorización de El jardí Secret® i de Bcn Art Lab® (Casos de l'esperança), encara que se'ls facilitarà les imatges del seu personal intervenció, un cop registrades, via correu electrònic. ENVÍOS Dada el caracter exclusivo, por norma no se realizan envios, sino recogida en el taller. En el caso que hubiera: Los plazos de entrega se estableceran por la compañia de transporte contratada. No podemos garantizar los plazos de entrega anunciados, si bien intentamos que las empresas de transporte los cumplan siempre que sea posible. Los plazos de entrega dependerán de la disponibilidad de cada producto, la cual se encuentra indicada en todos y cada uno de los productos ofertados. En los pedidos que incluyan varios artículos se hará un único envío y el plazo de entrega se corresponderá con el artículo cuyo plazo de entrega sea mayor. El cliente dispondrá de 24 horas para comprobar la integridad de todos los componentes del pedido y para comprobar que se incluye todo lo que debe en los productos incluidos. Pasadas estas 24 horas se dará por aceptado el envío y no se aceptarán reclamaciones por desperfectos o fallos con el envío. Se considerará entregado un pedido cuando sea confirmado epor la empresa de transporte. Es en las próximas 24 horas cuando el cliente debe verificar los productos a la recepción de los mismos y exponer todas las objeciones que pudiesen existir. En caso de recibir un producto dañado por el transporte es recomendable contactarnos dentro de las primeras 24 horas para poder reclamar la incidencia a la empresa de transporte. De la misma forma es conveniente dejar constancia a la empresa de transporte CANARIAS Los pedidos a Canarias van exentos de IVA, se ajustara al cambiar la región de envío, en los gastos de envío están incluidos los ?€ del DUA de aduanas. Una vez el material esté destino se debe abonar el valor de IGIC para poder recoger el su pedido. No se pueden realizar devoluciones, ni se devuelve el dinero si el pedido no es recogido en aduanas. Nota importante: A tener en cuenta las eventuales retenciones aduaneras o enlaces de mercancía en transporte las cuales pueden producir demora en la entrega. DEVOLUCIONES Dispone de 15 días de plazo para devolver un producto desde que lo recibes en su domicilio, excepto para productos personalizados o abiertos (perfumes liquidos o solidos). Los gastos de devolución son a cargo del comprador. Només s'acceptaran devolucions acceptades des del mateix punt on es van enviar. No realizan devoluciones procedentes de Canarias. Para realizar una devolución se deberá comunicar en la sección de “contacto” en un plazo de 15 días naturales desde la recepción del pedido. Una vez recibida la autorización, deberá envolver el paquete con el embalaje y accesorios originales y enviarlo desde la oficina de mensajería que prefiera. Una vez hayamos recibido y revisado la devolución, procederemos a reembolsarle el importe de el/los artículos en un plazo máximo de 15 días y en los mismos términos que se usaron para realizar el pago. CANCELACIÓN DE PEDIDOS Se podrán realizar cancelaciones de pedidos siempre y cuando: – no sean artículos personalizados – artículos que ya estén enviados – ni que los que se haya abonado el 50% en concepto de aceptación del pedido, en cuyo caso si se persiste en la cancelación, no se procederà a la devolución del aceptado 50%. CANCELACIÓN DE ACTIVIDADES per reservar la plaça en qualsevol curs o activitates farà efectiu el seu pagament màxim 10 dies abans de l'inici de l' per descomptat. les anul·lacions que es produeixin fins 5 dies abans, es retornarà el 50%; mentre que a 24 hores de l'activitat no es podrà retornar. La adquisición de los productos y servicios de El jardí Secret® i de Bcn Art Lab®, confirma la aceptación de estas condiciones.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

CAPTCHA ImageChange Image

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.